مدارک مورد نیاز ویزای آفریقای جنوبی


مدارک مورد نیاز ویزای آفریقای جنوبی


آفریقاي جنوبي

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور گذرنامه حتما باید دو صفحه متقابل خالی داشته باشد.

فتوكپی از صفحات 2-7 و كپی ویزاهای قبلی آفریقای جنوبی كه صفحه ویزا و صفحه مقابل آن در وسط یك صفحه A4 قرار گیرد.

تكمیل فرم مشخصات فردی .

2قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو.

* عكس ها باید با خودكار مشكی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند ، شامل: نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد به سال میلادی.

گواهی اشتغال به كار انگلیسی روی سربرگ شركت با مهر و امضاء یا ترجمه ی پروانه كسب با ذكر مشخصات مسافر.

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، شماره گذرنامه ، تاریخ شروع به كار ، طول مدت استخدام ،میزان حقوق و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد همراه با مهر و امضاء توسط شركت.

پرینت بانكی( ترجمه شده به انگلیسی ) مربوط به سه ماه اخیر.

***در صورتی كه فرزندی قصد مسافرت با یكی از والدین خود را دارد باید حتماً رضایتنامه ی كتبی از دیگر ولی با ﺗﺄیید دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه دهد