مدارک مورد نظر ویزا شینگن از کشور اتریش


مدارک مورد نظر ویزا شینگن از کشور اتریش


اتریش

- اصل گذرنامه امضاء شده با 3 ماه اعتبار از تاریخ انقضای مدت روادید و داری حداقل 2 صفحه خالی.

- اصل گذرنامه باطل شده قبلی.

- تكمیل فرم مشخصات فردی

- 2 قطعه عكس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو و جدید. عكسها بدون عینك، گوشها كاملا" مشخص، بدون آ رایش زیاد برای خانمها ، چتری و غیره.

- ترجمه آلمانی شناسنامه مسافر.

- ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به كارو برگه مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه گذشته ، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، پروانه مطب.

- ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان، گواهی بازنشستگی به همراه فیش حقوقی 3 ماه گذشته بازنشستگی ، كارت بازنشستگی.

- لیست بیمه تامین اجتماعی معتبر. در گواهی اشتغال به كار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد.

- پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء بانك.

- گواهی سپرده های دراز مدت نزد بانك به انگلیسی.

- ترجمه آلمانی اسناد ملكی مسافر. ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ بیست میلیون تومان به ازای هر مسافر هزینه های پرداخت شده در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد.

ترجمه تمام مدارك باید جدید و حداكثر برای 20 روز گذشته باشد.

توجه : حضور مسافر براي مصاحبه در سفارت الزامي است